Bases Legals

Concurs Facebook

CLÀUSULA 1 – EMPRESA ORGANITZADORA.

S.Trias, S.A., amb domicili social a Ctra. Sant Hilari s/n Km 0,700 – 17430 – Santa Coloma de Farners, GIRONA i amb CIF A17062068, organitza en les dates indicades a continuació, el sorteig de 5 packs regal d’estiu (en endavant “el sorteig”) d’acord amb els requisits que es descriuen en aquestes bases.

 

CLÀUSULA 2 – OBJECTIU I CONDICIONS DEL CONCURS

El termini de participació es comprèn entre els dies 06 d’agost i el 23 d’agost del 2018 ambdós inclosos i qui desitgi participar haurà de:

· Ser major de 18 anys.
· Compartir la publicació del sorteig a Facebook.
· Fer Like a la pàgina de Facebook de Galetes Farners.

Els usuaris de Galetes Farners que  siguin seguidors de la pàgina de Facebook, només hauran de compartir la publicació del sorteig.
Els guanyadors aconseguiran un dels 5 packs sortejats a la clàusula 3.

 

CLÀUSULA 3 – PREMI

S’entregarà 1 premi per cada guanyador amb un màxim de 5 guanyadors que consisteix en:

  • 1 caixa de Galetes Farners d’Assortit Blau
  • 1 Bossa de Galetes Farners
  • 1 Nevera de platja de Galetes Farners

 

CLÀUSULA 4.- CONCURS

El dia 24 d’Agost del 2018 es realitzarà el sorteig entre tots els participants que compleixin les condicions establertes a la clàusula 2 d’aquestes bases.
Sortiran 5 únics guanyadors premiats de l’esmentat sorteig.

 

CLÀUSULA 5 – ENTREGA DEL PREMI

Els guanyadors es publicaran en la mateixa publicació de Facebook i Instagram.
En el cas que no sigui possible localitzar al guanyador en un termini de 10 dies, o bé, si rebutja el premi expressament, per qualsevol causa, el premi serà declarat com desert.
Galetes Farners farà arribar el premi en la mesura del possible a través de missatgeria o de forma privada sempre que el punt d’entrega sigui dins d’Espanya.

 

CLÀUSULA 6 – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Seguint les directrius de la normativa vigent de protecció de dades personals se l’informa i vostè accepta, si participa en aquest sorteig, que les dades personals que ens ha facilitat seran tractades per S.Trias, S.A. amb la finalitat de complir amb les termes del concurs i publicar el nom dels guanyadors a les diferents xarxes socials. Aquestes dades no seran cedides a tercers ni utilitzades per a l’elaboració de perfils ni presa automàtica de decisions. Les dades personals seran guardades seguint la legislació tributària vigent.
Informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel•lació i oposició sobre les dades personals tractades així com contactar amb el Delegat de Protecció de Dades personals, adreçant-se a S.Trias, S.A. Ctra. Sant Hilari s/n Km 0,700 – 17430 – Santa Coloma de Farners, GIRONA, o per mail a protecciodades@galetesfarners.com sempre presentant el DNI de la persona interessada. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016).

 

CLÀUSULA 7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants autoritzen que el seu nom d’usuari a les xarxes socials pugui ser publicat a la pàgina web i les xarxes socials d’S.Trias, S.A. (galetesfarners.com i els seus perfils a xarxes socials), així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca, sense que això generi dret a favor seu a rebre cap contraprestació. Les xarxes socials com Facebook o Instagram no patrocinen, ni avalen, ni administren, de cap manera, aquest sorteig, ni està associat a ell.
Les fotografies que es puguin generar per l’entrega del premi estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial, o a drets a l’honor, a la intimitat i a la imatge pròpia, el participant manifesta i autoritza l’ús corresponent per la realització i publicació de la mateixa eximint a S.Trias, S.A. de qualsevol responsabilitat.

 

CLÀUSULA 8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

1. El fet de participar en el Sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
2. S.Trias, S.A es reserva el dret a modificar les Bases del Concurs, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament comunicada a la pàgina Web de galetesfarners.com.
3. S.Trias, S.A es reserva el dret d’excloure de la participació en el Sorteig a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig.
5. S.Trias, S.A queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

 

CLÀUSULA 9. – LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA.

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a S.Trias, S.A, a l’atenció del Departament Comercial d’S.Trias, S.A., a la següent direcció: Ctra. Sant Hilari s/n Km 0,700 – 17430 – Santa Coloma de Farners, GIRONA, abans dels (7) dies posteriors a la data límit de participació en el sorteig. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Girona.