Llei de protecció de dades personals

Política de protecció de dades personals

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que puguin produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en què puguem tenir presencia (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s‘especifica informació especial en el cas d’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè podrà consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per S.Trias, S.A., amb domicili social Ctra. Sant Hilari s/n Km. 0.700 – Santa Coloma de Farners – 17430, CIF A17062068, correu electrònic protecciodades@striasgroup.com

 

Qui és el Delegat de la protecció de dades personals?

El delegat de la protecció de dades personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a S.Trias, S.A. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podran contactar amb el delegat de protecció de dades personals en la següent direcció: protecciodades@striasgroup.com

 

Quines dades personals es recullen i amb quina finalitat?

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Formulari de contacte Nom, cognoms i correu electrònic Respondre a la seva consulta, legitimat per la seva sol·licitud prèvia. S.Trias, S.A.
Formulari de Newsletter Nom, cognoms i correu electrònic Enviament d’informació comercial, legitimat amb el seu consentiment. S.Trias, S.A.
Facebook Imatges i contingut audiovisual Publicació d’imatges i contingut audiovisual, legitimat amb el seu consentiment S.Trias, S.A.
Twitter Imatges i contingut audiovisual Publicació d’imatges i contingut audiovisual, legitimat amb el seu consentiment S.Trias, S.A.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

S.Trias, S.A. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

 

Per quina raó s’utilitzen les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 1. En compliment d’una relació contractual.
 2. Quan ens dóna el seu consentiment.
 3. Per interès legítim d’S.Trias, S.A. per  mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.
 4. Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els hi recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment en la següent direcció: protecciodades@striasgroup.com

 

Publicacions de fotos o vídeos en la pàgina web o en les xarxes socials

Per la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors en la web o xarxes socials, com també per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtindrem el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per la finalitat per què s’ha donat el consentiment.

 

Dades no pertinents

S.Trias, S.A. adverteix a l’usuari del fet que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, així que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que seran adequades, pertinents, actuals, exactes i verdaderes.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

S.Trias, S.A. guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la finalitat que varen ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política, es detalla en el document pertinent.

 

A qui comunicarem les seves dades?

S.Trias, S.A. només cedirà les seves dades en aquells serveis que s’indiquen i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb demès usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la mateixa naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

S.Trias, S.A. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a posar a disposició d’S.Trias, S.A. qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per S.Trias, S.A. protecciodades@striasgroup.com
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:

 • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades
 • Quan S.Trias, S.A.  no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pot contactar amb el delegat de protecció de dades a la direcció protecciodades@striasgroup.com.

M’algrat això, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es).

Per exercir els seus drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.
L’exercici dels seus drets és gratuït

 

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control d’S.Trias, S.A., i per tant la informació que publiqui serà compartida amb tots els usuaris que la consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen algunes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió de tots els productes que desenvolupa S.Trias, S.A.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, quant a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la mateixa imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

S.Trias, S.A. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb què tingui amistat en cap xarxa social.

S.Trias, S.A. es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-lo, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil de l’autor d’aquests missatges.

Recomanacions als/els usuaris/es

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i utilització que la xarxa ofereix.
 • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil de l’usuari en la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Tingui compte amb  la publicació de continguts audiovisuals i  gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

 

Las xarxes socials gestionades per S.Trias, S.A. són:

Xarxa Direcció
Facebook https://www.facebook.com/GaletesFarners/
Instragram https://www.instagram.com/galetesfarners/